Samenwerken in het Ontwerpproces

Home  >>  Building Information Modeling  >>  Samenwerken in het Ontwerpproces

Samenwerken in het Ontwerpproces

On juni 8, 2019, Posted by , in Building Information Modeling, tags , With No Comments

Goed samenwerken is de sleutel tot succes, dat weten we allemaal. Maar voordat u verder leest, laat het eerste woord van deze alinea nog eens bewust tot u doordringen. Dat er wordt samengewerkt is evident, maar of dat ook goed en effectief is?

De praktijk van alle dag laat veel problemen zien in de samenwerking tussen partijen: geschillen, arbitrages, planningen die niet gehaald worden en budgetten die overschreden worden. Een tastbaar gevolg zijn hoge faalkosten. Daarnaast ontstaat er een moeizame samenwerking en niet te onderschatten: een enorme ophoping aan frustraties, met ineffectieve samenwerking als gevolg.

Samenwerken is het verbinden en managen van gezamenlijke en individuele belangen. Deze zijn te onderscheiden in overeenkomstige, complementaire en tegenstrijdige belangen.

Het antwoord op de vraag ligt dus op het hoger strategisch niveau: dat van uw missie, van de gewenste effecten en van uw doelen. De meerwaarde van samenwerken is toe te delen aan twee domeinen met onderlinge verbanden:

De strategische meerwaarde (effectiever)

Een samenwerking die :

 • leidt tot een extra waarde voor uw opdrachtgever,
 • (in)direct bijdraagt aan de belangen van uw stakeholders,
 • focus op uw corebusiness en aan die van uw partners behoudt,
 • waarmee u uw missie doeltreffender bereikt.

De bedrijfseconomische meerwaarde (efficiënter)

De samenwerking leidt tot efficiency in uw bedrijfsvoering en is uit te drukken in:

 • meer omzet bij dezelfde inspanningen,
 • een hogere kwaliteit bij gelijke kosten,
 • lagere kosten in geld, tijd, en/of inzet van bedrijfsmiddelen in werk- en/of productieprocessen,
 • meer rendement, financieel en/of maatschappelijk.

De bovenstaande, nogal abstracte punten, probeer ik in het dagelijks werk te ‘vangen in 5 praktische doelen.

 1. Zorg dat samenwerking de beste manier is om het project te kunnen ontwerpen

Een samenwerking, zeker met externe partijen, is de ingewikkeldste manier om dingen voor elkaar te krijgen. Daarom is het belangrijk om eerst de doelstelling te definiëren en je dan af te vragen of je dat als organisatie alleen kunt, met slechts één partner of dat er een samenwerking met meerdere partijen voor nodig is. Als die overwegingen allemaal goed gemaakt zijn, is de kans groot dat de samenwerkingen in een organisatie bijdragen aan het grotere geheel. Je weet waarom je samenwerkt, namelijk omdat dat past in dat grotere geheel.’

 1. Stop met micromanagen

micromanager is de manager die graag alle besluiten zelf neemt. Daarnaast zal hij/zij zich altijd een belangrijke rol toe-eigenen in de normale dagelijkse gang van zaken. Het komt zelfs voor dat de micromanager elke detail voorschrijft. Aanhangers van micromanagement worden door hun slachtoffers vaak control freaks genoemd

Uit verschillende onderzoeken blijkt juist dat door micromanagement veel werknemers zich niet betrokken voelen op hun werk. ‘Paradoxaal genoeg is het loslaten van de controle het enige dat managers kunnen doen om de mate van controle te krijgen die goede leiders kenmerkt.

 1. Wees duidelijk over rollen en verantwoordelijkheden

Een goed team bestaat uit verschillende persoonlijkheden met eigen kennis, kunde en talenten. ‘Daarom is het belangrijk dat managers niet alleen kijken naar individuele vaardigheden, maar vooral hoe mensen functioneren in een team.’ Ieder teamlid moet weten wat er van hem wordt verwacht, maar ook wat hij van de anderen mag verwachten. Die duidelijkheid vormt een mozaïek waarin kennis, kunde en vaardigheden van de teamleden een krachtig geheel vormen.

 1. Overzicht behouden

Overzicht is essentieel, zowel in teammanagement als in projectmanagement. U moet weten waar de teamleden mee bezig zijn.

 1. Erken en beloon team successen

De behoefte om erkend en gewaardeerd te worden is de meest fundamentele behoefte die we als mens hebben. Wat we ook halen uit ons werk, er is niets waardevoller dan het gevoel dat we er écht toe doen. Dat we een unieke waarde bijdragen aan iets en dat we daarvoor worden gewaardeerd. Waardering door de direct leidinggevende is de belangrijkste aanjager voor prestaties van medewerkers.

Teams zijn een essentieel ingrediënt van een succesvol ontwerpproces. Het bouwen van een succesvol projectteam is geen sinecure. Een succesvol team wordt niet in één dag gebouwd; het bouwen van een succesvol team doe je iedere dag weer opnieuw.

Comments are closed.