BIM-norm Rijksgebouwendienst

Home  >>  BIM norm  >>  BIM-norm Rijksgebouwendienst

BIM-norm Rijksgebouwendienst

On april 9, 2016, Posted by , in BIM norm, tags , With No Comments

De Rijksgebouwendienst Bouwwerk Informatie Model Norm (ook wel Rgd BIM Norm) is ingesteld op 5 juni 2012 en adresseert in de context van DBFMO-contracten (Design-Build-Finance-Maintain-Operate) onder andere de volgende onderwerpen:

  •  De materiële en ruimtelijke elementen waarop de gevraagde functies en eisen uit de outputspecificatie betrekking hebben dienen in het gebouwmodel weergegeven te zijn.
  • Aan het gebouwmodel dienen de gevraagde functies gekoppeld te zijn, zodanig dat duidelijk is welke componenten en ruimten relevant zijn voor de beoordeling van prestatie-eisen.
  • De contractpartner is vrij in zijn keuze voor eigen bestandsformaten en applicaties. De informatie uit het gebouwmodel dient aangeleverd te worden in de vorm van de gebruikelijke CAD tekeningen en in het open bestandsformaat IFC.

rgdAchtergrond van de BIM-norm

Voor de Rijksgebouwendienst vloeit het belang van BIM in de eerste plaats voort uit de behoefte aan concrete, betrouwbare en uniforme informatie over de gebouwenvoorraad. Niet alleen in het kader van contractmanagement en vastgoedmanagement, maar ook ten behoeve van kwaliteitsmanagement en verantwoording op voorraadniveau. De toepassing van BIM past in de keuze van de Rgd om zich volledig te richten op professioneel publiek opdrachtgeverschap.

In de tweede plaats wil de Rgd met deze ontwikkeling bijdragen aan het terugdringen van faalkosten in realisatie, beheer en gebruik van gebouwen in het algemeen.

Voorgeschreven

Om in de toekomst duurzaam over zo’n informatiebasis te beschikken, schrijft de Rgd aan huisvesting- en onderhoudsleveranciers een BIM- norm voor:

“De leverancier dient permanent actuele bouwwerkinformatieproducten ter beschikking te stellen, zoals gebouwmodellen en tekeningen, waarin door de norm gespecificeerde informatie aanwezig. De BIM-norm wordt de komende periode voorgeschreven in enkele lopende en alle toekomstige DBFMO-aanbestedingen.”

Toepassing van de norm in andere contract- en aanbestedingsvormen is in voorbereiding.

DBFMO

In DBFMO contracten (Design-Build-Finance-Maintain-Operate) wordt de BIM-norm van toepassing verklaard door een desbetreffende prestatie-eis op de nemen in de outputspecificatie. Deze prestatie-eis (een dienst) is daarmee ook onderwerp van de overeengekomen monitorings- en betalingsafspraken.

Globaal komt die dienst hierop neer dat de opdrachtnemer vanaf het moment van ingebruikname van het gebouw het gebouwmodel en de daaruit geëxporteerde bestanden permanent actueel houdt en beschikbaar stelt aan de opdrachtgever. Die terbeschikkingstelling vindt plaats in een nader te bepalen digitale uitwisselingsomgeving. De Rijksgebouwendienst stelt eisen aan inrichting, betrouwbaarheid en veiligheid van die omgeving.

Voorafgaand aan de gebruiksfase dient ook al informatie conform de BIM-norm te worden aangeleverd. Deze informatie wordt vooralsnog echter niet gebruikt ter beoordeling van de inschrijvingen.

Doorontwikkeling

De actuele versie van de BIM-norm stelt op allerlei aspecten geen of nog slechts algemeen geformuleerde eisen. Dat is een bewuste keuze: de Rgd heeft met deze norm vooral de intentie om de terbeschikkingstelling van BIM door leveranciers en het gebruik daarvan in de eigen processen op gang te brengen. De daaruit voortvloeiende leerervaringen leiden gedurende de komende jaren tot nieuwe versies van de norm en uitbreiding van het voorschrijven naar andere contract- en aanbestedingsvormen.

De doorontwikkeling van de BIM-norm is onder meer afhankelijk van het tempo waarin de Rgd de komende jaren geïntegreerde contracten in de markt zet en daarmee praktijkervaring opdoet. BIM zal bijvoorbeeld worden voorgeschreven in 8 DBFMO contracten. Dat zal naar verwachting vanaf 2014 structurele informatie op basis van BIM opleveren – daaraan voorafgaand zullen de contractpartners hun ontwerpvoorstellen in BIM vastleggen en ter beschikking stellen. De eerste praktijkervaring zal in maincontracting worden opgedaan, naar verwachting vanaf eind 2012.

De doorontwikkeling is ook afhankelijk van externe factoren, zoals de verbreding van BIM-toepassing in de branche en voortschrijdende ICT ontwikkelingen.

Nieuwe versies

In het huidige ontwikkelingsstadium wordt de BIM-norm nog slechts op kleine schaal ingezet en is er nog nauwelijks ervaring met handhaving van de norm en met benutting van aangeleverde BIM-informatie. Ad hoc kunnen er kansen en behoeftes ontstaan om specifieke uitbreidingen of wijzigingen in de norm aan te brengen zodat die tijdig in een bepaald contract of aanbesteding kunnen worden opgenomen.

Bij dat ontwikkelingsstadium past geen reguliere versiecyclus + reviewprocedure. Vooralsnog zal de Rgd daarom nieuwe versies uitbrengen op ad hoc basis en deze voorzien van een toelichting op de aangebrachte wijzigingen en uitbreidingen op de website. Zodra er in de toekomst een situatie ontstaat waarin de BIM-norm stabieler is geworden en sprake is van bredere toepassing zal de Rgd overstap naar een reguliere versiecyclus + reviewprocedure overwegen.

Afstemming

Doorontwikkeling van de BIM-norm wordt door de Rgd afgestemd met (internationale) brancheorganisaties, zusterorganisaties, samenwerkingsverbanden en kennisinstituten. Hiertoe onderhoudt de Rgd rechtstreeks contact met de direct betrokken experts, ontwikkelaars en managers naar aanleiding van specifieke onderwerpen die zich in de Rgd BIM-ontwikkeling aandienen. Daarnaast houdt de Rgd zich goed op de hoogte van de inzet van BIM bij individuele leveranciers en opdrachtgevers en van de bijbehorende ICT ontwikkelingen.

Actuele versie BIM-norm

Versie 1.1 van 1 februari 2013 is de meest actuele versie van de BIM-norm en is het resultaat van advies en bevindingen uit de praktijk. Om het toepassen van de norm te verduidelijken en te vergemakkelijken, is een aantal technisch en inhoudelijke aanpassingen gemaakt ten opzichte van eerdere versies. In sommige gevallen is voor een andere technische oplossing gekozen om tot een vergelijkbaar resultaat te komen. Daarnaast is ook een aantal aanvullende vereisten geschrapt en zijn redactionele correcties doorgevoerd.

Voornaamste wijzigingen:
•Het begrip LOD is geschrapt en vervangen door geometrisch detailleringsniveau.
•Het gebruik van layers in het IFC-model is vervangen door het gebruik van een classification (op basis van NL-SfB).
•Alle bouwlaagoverstijgende ruimten dienen per bouwlaag te worden opgesplitst voor een betere aansluiting op de huidige softwaretoepassingen.
•Naamgeving van bestandsnamen is vereenvoudigd voor een betere aansluiting op de werking van documentmanagementsystemen.

In samenhang met deze versie van de norm modelleert ZEEP een voorbeeldmodel en ontwikkelen de BIM-adviseurs Hans Hendriks (deBIMspecialist) en Paul Bos (ZEEP) een set van regels om de technische validiteit van het IFC-model te checken op conformiteit met de Rgd BIM Norm. Mede op basis van hun bevindingen en ervaringen zijn wijzigingen in de huidige norm doorgevoerd.

Bron: Rijksgebouwendienst (Rgd)

Bestanden:
RGD BIM Norm 2013.pdf (808 kB)
Rgd_BIM_Norm_v1.1_wijzigingsblad_v1.0.1.pdf (519 kB)
Rgd_BIM_Norm_v1_0_-_bijlage_-_titelblok-_en_tekeninglijstgegevens.xlsx (33 kB)
Rgd_BIM_Norm_v1_0_-_bijlage_-_relatietabel_sjabloon.xlsx (9 kB)
Rgd_BIM_Norm_v1_0_-_bijlage_-_nomenclatuur_BB2012.xlsx (14 kB)
Rgd_BIM_Norm_v1_0_-_bijlage_-_brandveiligheid_symbolen_en_lijnen__2_.xlsx (24 kB)
Comments are closed.