Informatie over BIM in de infra

BIM is Samenwerken

BIM vereist samenwerken in de hele keten, van ontwerp tot oplevering, en is nadrukkelijk meer dan een 3D tekenprogramma. Om de werkmethodiek en de technologie te kunnen benutten, is het belangrijk dat BIM centraal staat in het ontwerpproces.

Samenwerken tussen organisaties en mensen in organisaties is een middel om een bepaald doel of resultaat te behalen. De gehanteerde definitie van samenwerken zegt iets over de verwachtingen die een organisatie heeft van samenwerken met een andere organisatie. Samenwerken lijkt zo eenvoudig, iedereen kent het woord en kent de mogelijkheden zonder de exacte inhoud te weten. Het valt niet mee om onder woorden te brengen wat samenwerken, is of voor de projectorganisatie doet.

Daarnaast gaat er in de niet verre toekomst veel veranderen in de bouw

 • De gebouwde omgeving wordt steeds complexer. Dit stelt hoge eisen aan de samenwerking, de organisatie van het bouwproces en de beheersing van de informatiestromen.
  BIM kan hier een belangrijke rol bij spelen.
 • Daarnaast maakt BIM ‘projectmanagement’ mogelijk. Informatie van het gebouw wordt centraal opgeslagen en kan gedurende de hele levenscyclus van een gebouw geraadpleegd worden, een uitkomst bij het onderhoud en de renovatie van projecten.
 • Omdat bij BIM ontwerp en management geïntegreerd zijn, zijn in het bijzonder grote veranderingen in de rol van de ontwerper te verwachten.

Indien partijen besluiten om in een project samen te werken op basis van een BIM, dan zullen die partijen een specificatie moeten overeenkomen die de uitgangspunten bevat om de digitale samenwerking te laten slagen. Indien een opdrachtgever met zijn opdrachtnemers in het kader van een project wenst te communiceren op basis van Bouwwerk Informatie Model, dan zal die opdrachtgever naar verwachting een voorschrift opnemen als onderdeel van de overeenkomst. Voor meer informatie neem contact op met Erik van Eck

 

Waardevol ontwerpen

Net als bij veel andere beroepen, moeten ook adviseurs innoveren en inspelen op nieuwe ontwikkelingen om hun bestaansrecht te behouden.
Een manier om uitdagingen in de bouw om te zetten naar kansen is ‘Value Engineering’ (VE): In plaats van direct in oplossingen te denken, bekijken we eerst het probleem, de kansen, de risico’s, de doelen & behoeften (lees Prestaties) in hun onderlinge samenhang. Die vertalen we vervolgens naar te realiseren functies en ideeën (lees Ontwerpoplossingen)

Value Engineering heeft tot doel ‘de waarde’ van ‘de vraag’ te analyseren en waar mogelijk te optimaliseren. Waarde is het kernbegrip binnen Value Engineering.  Waarde wordt gedefinieerd als de verhouding tussen de mate van invulling van een behoefte ten opzichte van de gebruikte middelen. Als er dus geen behoefte is, dan heeft iets geen nut en heeft het ook geen waarde.
De behoefte kan in functionele termen worden omschreven (bv: Fietsverbinding over de Lek). De middelen worden meestal uitgedrukt in geld. Waarde wordt vaak uitgedrukt met de metaforische formule:

Waarde= (Ontwerpoplossingen*Prestatie) / Gebruikte middelen

Waarde kan verhoogd worden door de bovenstaande verhouding te verbeteren. Dit kan door:

 • Ontwerpplossingen optimaliseren
 • Prestaties te verhogen
 • Kosten te verlagen.

De waarde kan beoordeeld worden als het ontwerp meegenomen wordt in het proces. Als er inzicht is in het ontwerp dan is er ook inzicht in prestaties en kosten van de meeste functies. Het samenspel van probleem, de kansen, de risico’s, de doelen, functies en ideeën & behoeften is essentieel voor het creëren van waarde, en vormt daarmee de kern van Value Engineering.

Toepassen in projecten: werken met een multidisciplinair team.

De VE studie wordt met alle relevante stakeholders en het projectteam uitgevoerd. Functie-analyse (wat moet het doen), kostenanalyse en creatieve fasen (op welke andere manier kan het dat doen) maakten er deel van uit. Hiermee kwam directe communicatie tot stand tussen de disciplines over consequenties van afwegingen die gedurende een sessie gemaakt worden. Het grote voordeel hiervan is dat er gekomen kan worden tot integrale oplossingen die op basis van consensus zijn verkregen. Een ander voordeel was de snelle afstemming tussen disciplines en belangen.

De stappen van VE zijn:

 • Informatiefase
 • Functieanalysefase
 • Creatieve fase
 • Evaluatiefase
 • Ontwikkelfase
 • Presentatiefase
 • Conclusie en aanbevelingen

Informatiefase:

In de informatiefase komen de volgende vragen aan de orde, die op de daarna volgende wijze behandeld zullen worden:

 • Wat is de huidige situatie?
 • Wat is het probleem/de behoefte? en wat zijn de oorzaken?
 • Wat is er in het verleden al aan het project gedaan?
 • Welke zijn de eisen en wensen van belanghebbenden?

Tevens wordt in deze fase de doelstelling en scope van de VE studie vastgesteld en worden issues en randvoorwaarden geïnventariseerd. Hierover volgt nadere toelichting tijdens de studie.

Functieanalysefase

De functieanalyse is een van de kernactiviteiten van de VE studie. In de functieanalysefase wordt er gestreefd naar het functioneel omschrijven van de behoefte. Het omschrijven van objecten in functies zorgt ervoor dat de kern van behoefte wordt benoemd op een manier dat deze door iedereen begrepen wordt. Tevens wordt hierdoor afstand genomen van de fysieke hoedanigheid van objecten. Er wordt een abstracte omschrijving gegeven van een object. Hierbij staat de vraag “wat doet het?” centraal. Functieomschrijvingen bieden bij de ideegeneratie (de creatieve fase) openingen tot nieuwe ideeën.

Creatieve fase:

Op basis van de geselecteerde functies worden vervolgens alternatieve ideeën gegenereerd. Aan het begin van de ideegeneratie ligt de nadruk op kwantiteit, zonder kritiek en kaders, wellicht voortbordurend op elkaars ideeën, alles is geoorloofd.

Hier komt de meerwaarde BIM naar voren. In het BIM worden de ideeën opgeslagen in een database, gekoppeld aan de onderscheiden objecten of ‘dingen’ die in een bouwwerk voorkomen. Het betreft niet alleen geometrische informatie, maar ook informatie over de niet-geometrische kenmerken van de objecten (bijvoorbeeld materiaal, gewicht, capaciteit, prijs, fabricaat enz.). Een 3D model is daardoor veel rijker aan informatie dan alleen de geometrie. Het grafische 3D model is slechts één van de mogelijke representaties van (een selectie van) de informatie uit de onderliggende database. Het 3D model bevat bovendien niet alle informatie die van belang is voor het vastleggen van het project. ook in dit project komen documenten voor – specificaties, simulaties, documentatiemateriaal, schema’s, afbeeldingen, aanvullende 2D tekeningen enz. – die geen onderdeel zijn van het 3D model, maar die wel op een gestructureerde manier moeten worden opgeslagen en overgedragen

Evaluatiefase

In de evaluatiefase wordt een eerste schifting gemaakt in de grote hoeveelheid ideeën. De ideeën die het meest kansrijk worden geacht, worden verder uitgewerkt in de uitwerkingsfase.

Uitwerkingsfase

Vervolgens zullen de beste ideeën verder ontwikkeld en gecombineerd/geconverteerd worden tot totale concepten. De uitwerking moet dusdanig zijn dat er voldoende inzicht is in de haalbaarheid van het concept en er middels de opgestelde criteria een beoordeling en kostenschatting kan plaatsvinden.

Hier heeft Building information modeling een grote meerwaarde. De haalbare varianten worden verder uitgewerkt. Tijdens deze uitwerkingsfase blijven alle stakeholders betrokken. De modellen worden bekeken, bewerkt en van feedback voorzien. Dit iteratieve proces is een flinke meerwaarde die door BIM wordt gestimuleerd. De stakeholders die minder gevoel hebben met BIM software kunnen wel overweg met de geboden viewers.

Presentatie/ Evaluatiefase

Tijdens de presentatiefase worden de bevindingen uit de uitwerkingsfase gepresenteerd. Vervolgens wordt er gekeken hoe de uitgewerkte ideeën geïntegreerd kunnen worden met de huidige plannen. Deze varianten zullen vervolgens weer gepresenteerd en beoordeeld worden op prijs/prestatie t.o.v. de referentievariant. Voor de beoordeling op prestatie worden meestal prestatiecriteria en weegfactoren opgesteld. Naar verwachting kunnen de criteria gehanteerd worden die in het project al benoemd zijn.

“Voor ons project de N629 is de output van de VE-studie direct gebruikt om het BIM proces te faciliteren” aldus Cosmo Smeets.

Steeds vaker vragen opdrachtgevers, zoals Rijkswaterstaat en Prorail, expliciet om Value Engineering in projecten toe te passen.

Wilt u meer informatie over Value Engineering neem contact op met Cosmo Smeets en voor BIM  met Erik van Eck

Met Building Information Modeling verandert de manier waarop  in de  infra wordt ontworpen, gebouwd en beheerd.  BIM-oplossingen helpen u informatie om te zetten in inzicht, en zakelijke waarde te leveren bij elke stap in het proces.

Faalkosten maken naar schatting circa 20 procent van de totale bouwkosten uit. Een groot gedeelte hiervan zijn structurele (te voorkomen) kosten. Door de onzekere (financiële) tijd wordt de druk op kostenverlaging en procesverbetering steeds groter om onderscheidend te zijn in de markt. Men zoekt de oplossing op de plek waar de meeste verspilling is weg te nemen: extern en in afstemming en samenwerking met andere partijen. Op uiteenlopende wijze hebben organisaties binnen en buiten de bouw de handen ineengeslagen om ‘samen’ meer waarde te creëren dan ‘alleen’ mogelijk was.Building Information Modeling

Building Information Modeling in het centrum van de aandacht

Building Information Modeling staat momenteel in het centrum van de aandacht. Het idee achter het concept van Building Information Modeling is dat het gebouw als Digitaal Prototype wordt opgebouwd in de computer. Waarbij gebouwelementen met hun eigenschappen, relaties en afhankelijkheden parametrisch worden vastgelegd. Op basis van een BIM model is betere consistentie en coördinatie mogelijk. Daardoor worden faalkosten verminderd. Tevens zijn inhoudelijk koppelingen mogelijk met; kostencalculatie, sterkteberekeningen, planningssoftware en hoogwaardige visualisatietoepassingen.

voor meer informatie neem contact op met Erik van Eck

BIM Info BLOG

Waardevol ontwerpen

Net als bij veel andere beroepen, moeten ook adviseurs innoveren en inspelen op nieuwe ontwikkelingen om hun bestaansrecht te behouden. Een manier om uitdagingen in de bouw om te zetten naar kansen is ‘Value Engineering’ (VE): In plaats van direct

Samenwerken in het Ontwerpproces

Goed samenwerken is de sleutel tot succes, dat weten we allemaal. Maar voordat u verder leest, laat het eerste woord van deze alinea nog eens bewust tot u doordringen. Dat er wordt samengewerkt is evident, maar of dat ook goed

Wat doet een BIM manager

Dit is een vraag die gesteld wordt door vele Project Managers & Tendermanagers betrokken bij grote projecten wanneer ze hun projectteam gaan samenstellen. In een notendop: Een BIM manager is een ervaren professional die, de BIM processen, het beleid, de

Augmented Reality: De nieuwe realiteit

Je hoort de term steeds vaker: Augmented Reality “Toegevoegde realiteit of TR (Engels: augmented reality of AR) is een live, direct of indirect, beeld van de werkelijkheid waaraan elementen worden toegevoegd. Deze soms met behulp van QR-code toegevoegde elementen bevatten

BIM Informatie video

Autodesk BIM for Infrastructure 5D BIM for infrastructure with NavisWorks, Civil 3D and MS Project AutoCAD Civil 3D and Navisworks Transportation Demonstration InfraWorks 360 Introduction          

RWS BIM handleidingen en Tools

Werken met Bouwwerk Informatie Management ( BIM ) brengt andere werkwijzen met zich mee. Rijkswaterstaat stelt een aantal handleidingen en tools ter beschikking die de markt nodig heeft om te kunnen BIMmen. Handleidingen Instructie modelleren – op basis van de

BIM Producten en Standaarden

Voor het toepassen van Bouwwerk Informatie Management (BIM) ontwikkeld RWS producten die het mogelijk maken om actuele, betrouwbare en complete informatie tussen bouwpartners uit te wisselen. bim-standaarden Informatieleveringsspecificatie (ILS) In de ILS, onderdeel van het contract tussen opdrachtgever en -nemer, is

BIM Boeken

Er zijn een aantal goede BIM boeken op de markt die het concept van BIM ‘klip en klaar’ uitleggen.  hieronder staan een aantal aanraders. The BIM Management Handbook Auteur: David Shepherd Taal: Engels An authoritative and practical road map for

Wat is Building Information Modeling

Met Building Information Modeling (BIM) verandert de manier waarop  infrastructuur wordt ontworpen, gebouwd en beheerd. BIM oplossingen helpen u informatie om te zetten in inzicht, en zakelijke waarde te leveren bij elke stap in het proces. Faalkosten maken naar schatting circa 20

Geïntegreerde contractvormen en BIM

Het bouwproces wordt ingewikkelder doordat steeds meer partijen zich ermee bezig houden. Bouwwerken moeten technisch, functioneel en economisch voldoen aan steeds meer en strengere eisen. De beheersbaarheid van deze complexiteit is noodzaak. Geïntegreerde contractvormen bieden uitkomst. In een innovatief bouwproces

BIM; Waarom, Hoe & Wat

Technologie evolueert steeds sneller. Op alle niveaus van het ontwerp worden we uitgedaagd door steeds meer geavanceerde digitale technologieën, soms geleend uit andere bedrijfstakken. Het ontwerp proces en de enorme hoeveelheid informatie die beschikbaar is om te manipuleren en te

Risicogestuurd Informatie Management

Gedegen beheer en onderhoud is veilig, risicogestuurd en kosteneffectief. Maar assetmanagers zoeken steeds vaker meer dan instandhoudingsadvies. Ze willen ook dat het onderhoud van hun areaal toekomstbestendig is. Daarin is Tauw gespecialiseerd: aviseren op het snijvlak van assetmanagement en bredere

by :

Reacties uitgeschakeld voor Risicogestuurd Informatie Management

BIM level 2; Bent u er klaar voor?

BIM Level 2 is nu een vereiste voor alle nieuwe  overheidsprojecten in het Verenigd Koninkrijk De Engelse overheid heeft de UK BIM Taskforce gevraagd om een groeimodel voor BIM te maken, een BIM Maturity model. In de UK is bouwen met

Systems Engineering en BIM vullen elkaar aan

Het belang van SE bij het BIM Ontwerp BIM en Systems Engineering vullen elkaar aan. SE is een gestructureerde specificatie- en ontwerpmethode. Het  heeft tot doel structuur te geven aan en inzicht te verschaffen in de complexiteit van het te realiseren project.

Coins 2.0 een open BIM standaard

COINS ondersteunt de uitwisseling van Systems Engineering informatie COINS is een Open BIM-standaard. Het vormt een aanvulling op standaarden die uitgebracht worden door buildingSMART zoals IFC, IFD Library en IDM. Het zorgt ervoor dat een objectenboom, GIS, 2D-tekeningen, 3D-modellen, IFC-modellen, en